Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੰਗਤੇ ਜੌਂ, ਪਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕੀਰਨੇ ਸੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਮ