Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਆਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਧੇੜਤੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ | Channel Punjab