Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਨਰਵਸ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ