Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਿੱਟੀਆਂ ਭੇਡਾਂ