Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੋਚਤੀ ਫੱਟੀ, ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ